slider2 Elsrijk slider image 11 slider6 slider5 slider4 slider3 slider1 slider15 slider16 Elsrijk slider image 14 Elsrijk slider image 13

Welkom bij Wijkplatform Elsrijk

Op deze pagina worden het laatste nieuws, de belangrijkste berichten of activiteiten voor de komende tijd vermeld

(november 2018) Gemeente alert bij herstel galerijen van flats in Elsrijk (persbericht Gemeente 22/11/2018)
Uit onderzoek is gebleken dat de constructie van de galerijvloeren van vier laagbouwflats aan de Van Heuven Goedhartlaan niet aan de eisen voldoet. De afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Amstelveen onderhoudt nauw contact met woningcorporatie Eigen Haard over de veiligheidssituatie. Eigen Haard heeft de bewoners geïnformeerd.
Na het instorten van een galerijvloer in Leeuwarden in 2011 heeft het Rijk eigenaren van (flat)gebouwen wettelijk verplicht onderzoek uit te voeren naar de constructie. Naar aanleiding hiervan is naar voren gekomen dat de draagconstructie van de galerijen niet optimaal is. “Wij houden de situatie scherp in de gaten”, zegt wethouder Herbert Raat (Vergunningen). “Voor ons is het belangrijk dat de bewoners veilig kunnen wonen.”
Eigen Haard is begonnen met het extra ondersteunen (ook wel stempelen) van de vloeren. Hierdoor kan de galerij veilig gebruikt blijven worden tot de herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Op dit moment wordt onderzocht wat er moet gebeuren om de constructie weer helemaal veilig te maken.
De constructie van de galerijvloeren van de hoge flats aan de Van Heuven Goedhartlaan moet nog worden onderzocht. Voordat dit mogelijk is, moet eerst de afwerklaag die over de galerijvloeren ligt worden verwijderd. Eigen Haard wil zo snel mogelijk met dit onderzoek beginnen.

(november 2018) Betaald parkeren in grote delen Amstelveen 2019
Het college van B&W wil vanaf het eerste kwartaal 2019 betaald parkeren met vergunningen invoeren in grote delen van Amstelveen.
Zo wil het college de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid waarborgen in deze wijken.
Het gaat om gebieden waar de parkeerdruk zeer hoog is en om gebieden waar op korte termijn een hogere parkeerdruk wordt verwacht.
Wethouder parkeren Floor Gordon: “Samen met de gemeenteraad gaan we een mobiliteitsvisie uitwerken. Het parkeerbeleid is hier onderdeel van.
Het opstellen van zo’n visie kost tijd. We zien echter dat in een aantal wijken de parkeerdruk nu al onaanvaardbaar hoog is, of waar we verwachten dat dat binnenkort zo zal zijn.
Die problemen willen we op korte termijn oplossen. We kunnen niet wachten tot de mobiliteitsvisie klaar is.
Daarom wil ik de raad vragen om vanaf het eerste kwartaal 2019 betaald parkeren gefaseerd in te voeren in die wijken.

De afgelopen jaren heeft de gemeente in (kleine) delen van Randwijck betaald parkeren met vergunningen ingevoerd.
In en rond het Stadshart was er al langer betaald parkeren.
Vanwege de olievlekwerking die daarvan uitgaat, en vanwege de toenemende drukte bij de haltes van het OV, neemt de parkeerdruk in steeds meer wijken toe.
Vanuit de raad is daarom gevraagd om sneller te kunnen handelen.
De gemeenteraad beslist 12 december over het raadsvoorstel.
Kaartje parkeren 11 2018Het gaat om de volgende gebieden : Keizer Karelpark Oost (Ouderkerkerlaan e.o.); (deel van) Uilenstede; Elsrijk Zuid-West (Troelstralaan e.o.); Elsrijk Noord-West (Kruiskerk e.o); Elsrijk Noord (Rembrandtweg-Van Heuven Goedhartlaan); Kostverlorenhof; Bankrashof.

(november 2018) Wijkvergaderingen Wijkplatform Elsrijk
Wijkplatform Elsrijk heeft meer dan 10 jaar lang vormgegeven aan de bewonersparticipatie in onze wijk.
Het wijkplatform zette zich in voor de verbetering en het behoud van de woon- en leefomstandigheden in de wijk.
Een wijkplatform heeft een signaalfunctie en adviserende rol richting de gemeente.
Daarbij behartigt het wijkplatform de belangen van wijkbewoners.

Deze ontwikkelingen leiden tot minder bespreekpunten voor Wijkplatform Elsrijk.
Dit, en het gegeven dat de opkomst van bewoners bij vergaderingen van het wijkplatform de laatste jaren drastisch is afgenomen,
maken dat het wijkplatform een pas op de plaats maakt.

Het wijkplatform vergadert wanneer bewoners daaraan behoefte hebben. U kan hierom verzoeken via info@wijkplatformelsrijk.nl .
Inbreng voor de agenda van het Wijkenoverleg Amstelveen stuurt u ook naar dit mailadres.
In de nieuwsbrief van het Stadsdorp wordt gecommuniceerd wat in het WOA besproken is.
Er wordt overlegd met de wijkagent om te zien hoe bewoners hem informeel te spreken kunnen krijgen in een geregeld spreekuur.
De subsidieregeling en procedure voor straat/buurtfeesten blijft ongewijzigd.

(oktober 2018) Wijkvergadering 26 september 2018
Het verslag van de wijkvergadering van woensdag 26 september staat nu op de website.
U kunt hier agenda en verslag wijkvergaderingen lezen.

(september 2018) Nieuwe wijkcoach voor Elsrijk
Met ingang van maandag 3 september heeft Elsrijk een nieuwe wijkcoach. Lees hier meer.

(september 2018) Vervanging aantal Italiaanse populieren Keizer Karelweg
Maandag 3 september start de gemeente met de vervanging van een aantal populieren aan de Keizer Karelweg. Dit is nodig omdat de kwaliteit van deze derde generatie Italiaanse populieren op deze plek de afgelopen jaren sterk is verminderd. 26 bomen staan in de bestrating en hebben daarom weinig ontwikkelkansen meer. Tegelijkertijd vervangt de gemeente de asfaltlaag van de weg en legt een vrij liggend en veiliger fietspad aan nu bushalte Dijkgravenlaan aan beide zijden van de weg is vervallen. De overige populieren aan de Keizer Karelweg blijven staan.
Amstelveen controleert elk jaar haar bomenbestand op veiligheid en vitaliteit. De Italiaanse populieren tussen Keizer Karelweg 438 en Laan Walcheren staan in de verharding in plaats van in het groen. Dat betekent dat de bomen zich minder goed kunnen ontwikkelen. De afgelopen jaren is de conditie van de bomen sterk verminderd. Tijdens de boomveiligheidscontrole ziet de gemeente dat de hoeveelheid dood hout toeneemt. Ook zijn er eenjarige zwammen op de stamvoet aangetroffen. Om veiligheid te kunnen garanderen, is daarom besloten de bomen nu te vervangen. Bij uitstel is de kans aanwezig dat de bomen acuut moeten worden gekapt en niet direct opnieuw kunnen worden aangeplant met een tijdelijke kaalslag tot gevolg.
Nieuwe snelgroeiende populieren
Het gaat om 26 populieren. De gemeente plaats na afronding van de werkzaamheden 30 nieuwe en dezelfde populieren terug: de vierde generatie bomen op deze plek. Een snelgroeiende soort die met betere groeiomstandigheden beter tot haar recht komt. Net zoals de overige populieren aan de Keizer Karelweg die in het groen zijn geplant, een betere conditie hebben en kunnen blijven staan. Sowieso is het beleid van de gemeente om bij het opnieuw bestraten of asfalteren bomen bij voorkeur één op één in een plantvak terug te plaatsen in plaats van in stoep of weg.
Bereikbare stad
Om de bomen te kunnen vervangen, wordt de rijstrook tussen 9 en 4 uur deels afgesloten voor het verkeer. Om de stad goed bereikbaar te houden, is er voor gekozen de werkzaamheden aan wegen, fietspaden en bomen nu uit te voeren. Ruim voor de werkzaamheden aan de A9 starten en de bomen nog niet op omvallen staan. Veiligheid voor Amstelveners staat voorop. Zie voor meer informatie www.amstelveen.nl/werkinuitvoering.

Wijkplatform Elsrijk is DRINGEND op zoek naar vrijwilligers voor de functie van voorzitter en van bestuurslid.
Deze functies vragen enige uren per week uw beschikbaarheid.
Het bestuur vergadert 1x per maand over de lopende zaken en de agenda van de wijkvergadering.
Voor een functie-beschrijving kunt op DIT PROFIEL klikken
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Hans Steenvoorden (tel. 06 24533873) of stuur een email naar info@wijkplatformelsrijk.nl

(Aug 2017) Gemeentelijke projectenlijst voor Elsrijk vanaf augustus 2017 via de website van de gemeente
De gemeentelijke lijst met projecten die uitgevoerd worden in Elsrijk, of die op stapel staan, is een belangrijk document voor de wijkvergaderingen en voor de bewoners.
Daarom kunt u deze lijst nu bekijken via de Projectenlijst voor Elsrijk en/of plattegrond projecten Elsrijk.

Nieuws van projectgroep Zonnestein 64/66
De gemeentelijke tender documenten voor het project Zonnestein 64 /66 en de uitkomsten van de bewonersenquête van 28 januari kunt u nu lezen HIER en HIER

Concept voorstel tot oprichting van het overleg Bewonersorganisaties Amstelveen.
De hoofddoelstelling is: overleg en samenwerking mogelijk maken tussen alle organisaties die het bevorderen van sociale samenhang of het behartigen van wijkbelangen in een Amstelveense wijk (of voormalig dorp) ten doel hebben.
Een tweede doelstelling ligt in het bevorderen van samenwerking tussen deze organisaties enerzijds en de gemeente Amstelveen en relevante welzijnsinstellingen anderzijds.
Lees hier het hele concept voorstel opgesteld door Henk Bleekemolen

Overzicht_Parkeren_aangevuld met uitbreidingen 11 2018