slider2 Elsrijk slider image 11 slider6 slider5 slider4 slider3 slider1 slider15 slider16 Elsrijk slider image 14 Elsrijk slider image 13

Welkom bij Wijkplatform Elsrijk

Op deze pagina worden het laatste nieuws, de belangrijkste berichten of activiteiten voor de komende tijd vermeld

(november 2018) Wijkvergaderingen Wijkplatform Elsrijk
Wijkplatform Elsrijk heeft meer dan 10 jaar lang vormgegeven aan de bewonersparticipatie in onze wijk.
Het wijkplatform zette zich in voor de verbetering en het behoud van de woon- en leefomstandigheden in de wijk.
Een wijkplatform heeft een signaalfunctie en adviserende rol richting de gemeente.
Daarbij behartigt het wijkplatform de belangen van wijkbewoners.

In de bewonersparticipatie zijn nu een aantal nieuwe ontwikkelingen actueel:
▪ Wijkoverstijgende thema’s worden besproken met de gemeente in het Wijkenoverleg Amstelveen (WOA): afvalverwerking, openbaar vervoer, grote projecten.
▪ Stadsdorp Elsrijk is doende het Buurtjesbeleid gestalte te geven.
Buurtjes zijn kleine groepen van straatjes of logische delen van straten, waarin een buurtverbinder bijhoudt wat er leeft.
Wanneer een buurtje behoefte heeft aan een verkeersmaatregel of een andere inrichting van een speelplaats of plantsoen
gaat dat signaal via het Stadsdorp naar de betreffende afdeling van de gemeente en wordt er een oplossing gezocht.
▪ Er komt een nieuwe Omgevingswet, waarin bewonersparticipatie bij projecten in de wijk een prominente plaats heeft.
De gemeente onderzoekt nu wat dit betekent voor de inrichting van bewonersparticipatie.
▪ De gemeente, met een aantal andere gemeenten, is een pilot gestart waarin bewonersparticipatie door middel van loting wordt uitgeprobeerd:
niet meer overleg met bestaande organen, maar per onderwerp via een steekproef onder een representatief deel van de doelgroep.

Deze ontwikkelingen leiden tot minder bespreekpunten voor Wijkplatform Elsrijk.
Dit, en het gegeven dat de opkomst van bewoners bij vergaderingen van het wijkplatform de laatste jaren drastisch is afgenomen,
maken dat het wijkplatform een pas op de plaats maakt.

Het wijkplatform vergadert wanneer bewoners daaraan behoefte hebben. U kan hierom verzoeken via info@wijkplatformelsrijk.nl .
Inbreng voor de agenda van het Wijkenoverleg Amstelveen stuurt u ook naar dit mailadres.
In de nieuwsbrief van het Stadsdorp wordt gecommuniceerd wat in het WOA besproken is.
Er wordt overlegd met de wijkagent om te zien hoe bewoners hem informeel te spreken kunnen krijgen in een geregeld spreekuur.
De subsidieregeling en procedure voor straat/buurtfeesten blijft ongewijzigd.

(oktober 2018) Wijkvergadering 26 september 2018
Het verslag van de wijkvergadering van woensdag 26 september staat nu op de website.
U kunt hier agenda en verslag wijkvergaderingen lezen.

(september 2018) Nieuwe wijkcoach voor Elsrijk
Met ingang van maandag 3 september heeft Elsrijk een nieuwe wijkcoach. Lees hier meer.

(september 2018) Vervanging aantal Italiaanse populieren Keizer Karelweg
Maandag 3 september start de gemeente met de vervanging van een aantal populieren aan de Keizer Karelweg. Dit is nodig omdat de kwaliteit van deze derde generatie Italiaanse populieren op deze plek de afgelopen jaren sterk is verminderd. 26 bomen staan in de bestrating en hebben daarom weinig ontwikkelkansen meer. Tegelijkertijd vervangt de gemeente de asfaltlaag van de weg en legt een vrij liggend en veiliger fietspad aan nu bushalte Dijkgravenlaan aan beide zijden van de weg is vervallen. De overige populieren aan de Keizer Karelweg blijven staan.
Amstelveen controleert elk jaar haar bomenbestand op veiligheid en vitaliteit. De Italiaanse populieren tussen Keizer Karelweg 438 en Laan Walcheren staan in de verharding in plaats van in het groen. Dat betekent dat de bomen zich minder goed kunnen ontwikkelen. De afgelopen jaren is de conditie van de bomen sterk verminderd. Tijdens de boomveiligheidscontrole ziet de gemeente dat de hoeveelheid dood hout toeneemt. Ook zijn er eenjarige zwammen op de stamvoet aangetroffen. Om veiligheid te kunnen garanderen, is daarom besloten de bomen nu te vervangen. Bij uitstel is de kans aanwezig dat de bomen acuut moeten worden gekapt en niet direct opnieuw kunnen worden aangeplant met een tijdelijke kaalslag tot gevolg.
Nieuwe snelgroeiende populieren
Het gaat om 26 populieren. De gemeente plaats na afronding van de werkzaamheden 30 nieuwe en dezelfde populieren terug: de vierde generatie bomen op deze plek. Een snelgroeiende soort die met betere groeiomstandigheden beter tot haar recht komt. Net zoals de overige populieren aan de Keizer Karelweg die in het groen zijn geplant, een betere conditie hebben en kunnen blijven staan. Sowieso is het beleid van de gemeente om bij het opnieuw bestraten of asfalteren bomen bij voorkeur één op één in een plantvak terug te plaatsen in plaats van in stoep of weg.
Bereikbare stad
Om de bomen te kunnen vervangen, wordt de rijstrook tussen 9 en 4 uur deels afgesloten voor het verkeer. Om de stad goed bereikbaar te houden, is er voor gekozen de werkzaamheden aan wegen, fietspaden en bomen nu uit te voeren. Ruim voor de werkzaamheden aan de A9 starten en de bomen nog niet op omvallen staan. Veiligheid voor Amstelveners staat voorop. Zie voor meer informatie www.amstelveen.nl/werkinuitvoering.

(juli 2018) Jara Zurr nieuwe kinderburgemeester gemeente Amstelveen
Jara Zurr wordt de nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen.
Op 18 juli wordt Jara aan het begin van de raadsvergadering geïnstalleerd door burgemeester Bas Eenhoorn.
Tot die tijd is Varvara nog kinderburgemeester.

Wijkplatform Elsrijk is DRINGEND op zoek naar vrijwilligers voor de functie van voorzitter en van bestuurslid.
Deze functies vragen enige uren per week uw beschikbaarheid.
Het bestuur vergadert 1x per maand over de lopende zaken en de agenda van de wijkvergadering.
Voor een functie-beschrijving kunt op DIT PROFIEL klikken
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Hans Steenvoorden (tel. 06 24533873) of stuur een email naar info@wijkplatformelsrijk.nl

(Dec 2017) Wijkvergaderingen wijkplatform Elsrijk in 2018
Hiernaast vind u de planning voor de wijkvergaderingen in 2018.
De locatie is de Stadsdorpskamer (Heemraadschapslaan 100).
Voor de agenda en het verslag van de vorige vergadering kunt u op deze link verslagen en agenda’s klikken.

(Okt 2017) Nieuws over de Amstelveenlijn in de digitale nieuwsbrief van Projectteam Amstelveenlijn, oktober 2017

(Aug 2017) Gemeentelijke projectenlijst voor Elsrijk vanaf augustus 2017 via de website van de gemeente
De gemeentelijke lijst met projecten die uitgevoerd worden in Elsrijk, of die op stapel staan, is een belangrijk document voor de wijkvergaderingen en voor de bewoners.
Daarom kunt u deze lijst nu bekijken via de Projectenlijst voor Elsrijk en/of plattegrond projecten Elsrijk.

Nieuws van projectgroep Zonnestein 64/66
De gemeentelijke tender documenten voor het project Zonnestein 64 /66 en de uitkomsten van de bewonersenquête van 28 januari kunt u nu lezen HIER en HIER

Concept voorstel tot oprichting van het overleg Bewonersorganisaties Amstelveen.
De hoofddoelstelling is: overleg en samenwerking mogelijk maken tussen alle organisaties die het bevorderen van sociale samenhang of het behartigen van wijkbelangen in een Amstelveense wijk (of voormalig dorp) ten doel hebben.
Een tweede doelstelling ligt in het bevorderen van samenwerking tussen deze organisaties enerzijds en de gemeente Amstelveen en relevante welzijnsinstellingen anderzijds.
Lees hier het hele concept voorstel opgesteld door Henk Bleekemolen