slider2 Elsrijk slider image 11 slider6 slider5 slider4 slider3 slider1 slider15 slider16 Elsrijk slider image 14 Elsrijk slider image 13

Welkom bij Wijkplatform Elsrijk

Op deze pagina worden het laatste nieuws, de belangrijkste berichten of activiteiten voor de komende tijd vermeld

 

(januari 2019) In memoriam
Ons bereikte het bericht dat begin januari Moira Zerbst is overleden.
Moira was lange tijd actief betrokken bij Wijkplatform Elsrijk en zij was lid van de Groenraad Amstelveen.
Daarnaast was zij de steun en toeverlaat voor haar medebewoners.
Wij wensen haar familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
_________________________________________________

(december 2018) Gemeente Amstelveen op de bres voor huurders tegen Eigen Haard (persbericht Gemeente 11/12/2018)
De gemeente Amstelveen is in conflict geraakt met woningcorporatie Eigen Haard. De kwaliteit van het beheer en onderhoud van een aantal woongebouwen staat ter discussie.
In een aantal woongebouwen is sprake van ernstige onderhoudsachterstanden. Bewoners zijn in onzekerheid over de vereiste spoedeisende acties en voelen zich niet serieus genomen. Urgente woonproblemen worden niet tijdig opgepakt. Eigen Haard is niet bereid om met de gemeente afspraken vast te leggen om de problemen met de hoogste urgentie op te lossen. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente de zogenoemde prestatieafspraken – waarin gemeenten afspraken maken met verhuurdersorganisaties over hun prestaties – niet ondertekent.
De problemen spitsen zich vooral toe op de flat Aquarius aan de Watercirkel 372-666 en een aantal gebouwen aan de Van Heuven Goedhartlaan. “In de flat Aquarius is sprake van een zeer urgente situatie”, zegt wethouder Rob Ellermeijer (Wonen). “Bewoners ondervinden hinder van de oude blokverwarming die niet goed functioneert. Geklaagd wordt onder meer over stookkosten van duizenden euro’s, problemen met koud en warm water, lekkages die niet tijdig hersteld worden en gebrekkige communicatie. Ook kampt de flat al jaren met achterstallig onderhoud. Het vertrouwen van de bewoners in Eigen Haard is door de gang van zaken ernstig geschaad.”
“De gemeente heeft aangedrongen op een betere communicatie met bewoners en een versnelde renovatie van het pand waar met de bewoners goede afspraken over gemaakt worden. De door Eigen Haard voorgestelde afspraken geven onvoldoende blijk van de urgentie waar de bewoners in dit complex om vragen.”
Ook in de woongebouwen aan de Van Heuven Goedhartlaan zijn de onderhoudsproblemen met onvoldoende prioriteit opgepakt. In de afgelopen periode is daar een SAVE-project uitgevoerd om woningen beter te isoleren. Bij de afronding van de werkzaamheden bleken bewoners nog veel klachten te hebben.  “Vanuit de Bewonerscommissie heb ik een waslijst aan klachten ontvangen. Zo functioneert  het ventilatiesysteem niet, vertonen ramen en deuren kieren en verloopt de communicatie met Eigen Haard zeer moeizaam. Bewoners hebben ernstige twijfel of de toegezegde besparing in de stookkosten gerealiseerd zal worden.
Met het niet ondertekenen van de prestatieafspraken geeft de gemeente een signaal af: “Zo gaan we niet met huurders in Amstelveen om”, aldus wethouder Ellermeijer.

De gemeente zal in het tripartiete overleg met de Bewonersraad en Eigen Haard aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken en in het bijzonder naar de relatie tussen Eigen Haard en de bewoners.

(november 2018) Gemeente alert bij herstel galerijen van flats in Elsrijk (persbericht Gemeente 22/11/2018)
Uit onderzoek is gebleken dat de constructie van de galerijvloeren van vier laagbouwflats aan de Van Heuven Goedhartlaan niet aan de eisen voldoet. De afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Amstelveen onderhoudt nauw contact met woningcorporatie Eigen Haard over de veiligheidssituatie. Eigen Haard heeft de bewoners geïnformeerd.
Na het instorten van een galerijvloer in Leeuwarden in 2011 heeft het Rijk eigenaren van (flat)gebouwen wettelijk verplicht onderzoek uit te voeren naar de constructie. Naar aanleiding hiervan is naar voren gekomen dat de draagconstructie van de galerijen niet optimaal is. “Wij houden de situatie scherp in de gaten”, zegt wethouder Herbert Raat (Vergunningen). “Voor ons is het belangrijk dat de bewoners veilig kunnen wonen.”
Eigen Haard is begonnen met het extra ondersteunen (ook wel stempelen) van de vloeren. Hierdoor kan de galerij veilig gebruikt blijven worden tot de herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Op dit moment wordt onderzocht wat er moet gebeuren om de constructie weer helemaal veilig te maken.
De constructie van de galerijvloeren van de hoge flats aan de Van Heuven Goedhartlaan moet nog worden onderzocht. Voordat dit mogelijk is, moet eerst de afwerklaag die over de galerijvloeren ligt worden verwijderd. Eigen Haard wil zo snel mogelijk met dit onderzoek beginnen.

(november 2018) Betaald parkeren in grote delen Amstelveen 2019
Het college van B&W wil vanaf het eerste kwartaal 2019 betaald parkeren met vergunningen invoeren in grote delen van Amstelveen.
Zo wil het college de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid waarborgen in deze wijken.
Het gaat om gebieden waar de parkeerdruk zeer hoog is en om gebieden waar op korte termijn een hogere parkeerdruk wordt verwacht.
Wethouder parkeren Floor Gordon: “Samen met de gemeenteraad gaan we een mobiliteitsvisie uitwerken. Het parkeerbeleid is hier onderdeel van.
Het opstellen van zo’n visie kost tijd. We zien echter dat in een aantal wijken de parkeerdruk nu al onaanvaardbaar hoog is, of waar we verwachten dat dat binnenkort zo zal zijn.
Die problemen willen we op korte termijn oplossen. We kunnen niet wachten tot de mobiliteitsvisie klaar is.
Daarom wil ik de raad vragen om vanaf het eerste kwartaal 2019 betaald parkeren gefaseerd in te voeren in die wijken.

De afgelopen jaren heeft de gemeente in (kleine) delen van Randwijck betaald parkeren met vergunningen ingevoerd.
In en rond het Stadshart was er al langer betaald parkeren.
Vanwege de olievlekwerking die daarvan uitgaat, en vanwege de toenemende drukte bij de haltes van het OV, neemt de parkeerdruk in steeds meer wijken toe.
Vanuit de raad is daarom gevraagd om sneller te kunnen handelen.
De gemeenteraad beslist 12 december over het raadsvoorstel.
Kaartje parkeren 11 2018Het gaat om de volgende gebieden : Keizer Karelpark Oost (Ouderkerkerlaan e.o.); (deel van) Uilenstede; Elsrijk Zuid-West (Troelstralaan e.o.); Elsrijk Noord-West (Kruiskerk e.o); Elsrijk Noord (Rembrandtweg-Van Heuven Goedhartlaan); Kostverlorenhof; Bankrashof.

(november 2018) Wijkvergaderingen Wijkplatform Elsrijk
Wijkplatform Elsrijk heeft meer dan 10 jaar lang vormgegeven aan de bewonersparticipatie in onze wijk.
Het wijkplatform zette zich in voor de verbetering en het behoud van de woon- en leefomstandigheden in de wijk.
Een wijkplatform heeft een signaalfunctie en adviserende rol richting de gemeente.
Daarbij behartigt het wijkplatform de belangen van wijkbewoners.

Deze ontwikkelingen leiden tot minder bespreekpunten voor Wijkplatform Elsrijk.
Dit, en het gegeven dat de opkomst van bewoners bij vergaderingen van het wijkplatform de laatste jaren drastisch is afgenomen,
maken dat het wijkplatform een pas op de plaats maakt.

Het wijkplatform vergadert wanneer bewoners daaraan behoefte hebben. U kan hierom verzoeken via info@wijkplatformelsrijk.nl .
Inbreng voor de agenda van het Wijkenoverleg Amstelveen stuurt u ook naar dit mailadres.
In de nieuwsbrief van het Stadsdorp wordt gecommuniceerd wat in het WOA besproken is.
Er wordt overlegd met de wijkagent om te zien hoe bewoners hem informeel te spreken kunnen krijgen in een geregeld spreekuur.
De subsidieregeling en procedure voor straat/buurtfeesten blijft ongewijzigd.

(oktober 2018) Wijkvergadering 26 september 2018
Het verslag van de wijkvergadering van woensdag 26 september staat nu op de website.
U kunt hier agenda en verslag wijkvergaderingen lezen.

(Aug 2017) Gemeentelijke projectenlijst voor Elsrijk vanaf augustus 2017 via de website van de gemeente
De gemeentelijke lijst met projecten die uitgevoerd worden in Elsrijk, of die op stapel staan, is een belangrijk document voor de wijkvergaderingen en voor de bewoners.
Daarom kunt u deze lijst nu bekijken via de Projectenlijst voor Elsrijk en/of plattegrond projecten Elsrijk.

Nieuws van projectgroep Zonnestein 64/66
De gemeentelijke tender documenten voor het project Zonnestein 64 /66 en de uitkomsten van de bewonersenquête van 28 januari kunt u nu lezen HIER en HIER

Concept voorstel tot oprichting van het overleg Bewonersorganisaties Amstelveen.
De hoofddoelstelling is: overleg en samenwerking mogelijk maken tussen alle organisaties die het bevorderen van sociale samenhang of het behartigen van wijkbelangen in een Amstelveense wijk (of voormalig dorp) ten doel hebben.
Een tweede doelstelling ligt in het bevorderen van samenwerking tussen deze organisaties enerzijds en de gemeente Amstelveen en relevante welzijnsinstellingen anderzijds.
Lees hier het hele concept voorstel opgesteld door Henk Bleekemolen

Overzicht_Parkeren_aangevuld met uitbreidingen 11 2018