Wijkplatform Elsrijk

Momenteel bestaat het bestuur van het wijkplatform uit vier personen Dagelijks Bestuur.
We hebben versterking nodig. Bent u geïnteresseerd en draagt u het welzijn voor de hele wijk een warm hart toe,neem dan contact op met het wijkplatform, mail naar info@wijkplatformelsrijk.nl
U kunt ook deelnemen aan één van de projecten in de wijk. DENK- & DOEKRACHT is meer dan welkom.

Het wijkplatform is de bewonersorganisatie van en voor de wijk Elsrijk. Iedere wijkbewoner die wil bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk is van harte welkom.

Het wijkplatform is onderdeel van bewonersinitiatiefgroep Stadsdorp Elsrijk (www.stadsdorpelsrijk.nl)
Alle bestuurlijke en wettelijk verplichte informatie vindt u op genoemde website van Stichting Stadsdorp Elsrijk.

Onze uitgangspunten zijn: elkaar informeren, betrekken en activeren.

(Het wijkplatform werkt en functioneert op basis van het raadsbesluit over de wijkplatforms van 2011 Vernieuwde koers voor participatie via wijkplatforms 27 nov 2011 )

Tijdens de vergaderingen van het wijkplatform komen allerlei wijkaangelegenheden aan de orde, zoals ‘t groen, voorgenomen verkeersmaatregelen en grote bouwplannen, veiligheid, participatie, afvalinzameling, openbaar vervoer, wijkgebonden zorg, voorzieningen voor de bewoners van jong tot oud.

Het wijkplatform probeert ook regelmatig evenementen te initiëren en te organiseren waarbij bewoners elkaar in een ontspannen en gezellige setting kunnen ontmoeten. Zo hebben wij afgelopen januari een nieuwjaarsborrel helpen organiseren en financieren.

Het platform komt een aantal keer per jaar bijeen, meestal in wijkcentrum ’t Open Hof. De data en de agenda worden aangekondigd in de huis-aan-huisbladen en uiteraard op onze website, evenals de verslagen van eerdere bijeenkomsten.
Agendapunten kunt u indienen bij het dagelijks bestuur info@wijkplatformelsrijk.nl

Het wijkplatform ontvangt jaarlijks twee budgetten van de gemeente: een leefbaarheidbudget en een organisatiebudget.
Het eerste kan worden besteed aan zaken die ten goede komen aan de leefbaarheid van de wijk. U wordt uitgenodigd hiervoor suggesties te doen.
Heeft u of hebben uw kinderen een leuk idee voor de wijk? Aarzel dan niet en dien het in!
De bewoners beslissen in de vergaderingen van het wijkplatform over de besteding.
Met het organisatiebudget worden de kosten betaald die verband houden met de organisatie van de bijeenkomsten en activiteiten.

Vernieuwde koers voor participatie via wijkplatforms 27 nov 2011