Wijkplatform Elsrijk

Momenteel bestaat het bestuur van het wijkplatform uit vier personen Dagelijks Bestuur.
We hebben versterking nodig. Bent u geïnteresseerd en draagt u het welzijn voor de hele wijk een warm hart toe,neem dan contact op met het wijkplatform, mail naar info@wijkplatformelsrijk.nl
U kunt ook deelnemen aan één van de projecten in de wijk. DENK- & DOEKRACHT is meer dan welkom.

(november 2018) Wijkvergaderingen Wijkplatform Elsrijk

Wijkplatform Elsrijk heeft meer dan 10 jaar lang vormgegeven aan de bewonersparticipatie in onze wijk.
Het wijkplatform zette zich in voor de verbetering en het behoud van de woon- en leefomstandigheden in de wijk.
Een wijkplatform heeft een signaalfunctie en adviserende rol richting de gemeente.
Daarbij behartigt het wijkplatform de belangen van wijkbewoners.

In de bewonersparticipatie zijn nu een aantal nieuwe ontwikkelingen actueel:
– Wijkoverstijgende thema’s worden besproken met de gemeente in het Wijkenoverleg Amstelveen (WOA): afvalverwerking, openbaar vervoer, grote projecten.
– Stadsdorp Elsrijk is doende het Buurtjesbeleid gestalte te geven.
Buurtjes zijn kleine groepen van straatjes of logische delen van straten, waarin een buurtverbinder bijhoudt wat er leeft.
Wanneer een buurtje behoefte heeft aan een verkeersmaatregel of een andere inrichting van een speelplaats of plantsoen
gaat dat signaal via het Stadsdorp naar de betreffende afdeling van de gemeente en wordt er een oplossing gezocht.
– Er komt een nieuwe Omgevingswet, waarin bewonersparticipatie bij projecten in de wijk een prominente plaats heeft.
De gemeente onderzoekt nu wat dit betekent voor de inrichting van bewonersparticipatie.
De gemeente, met een aantal andere gemeenten, is een pilot gestart waarin bewonersparticipatie door middel van loting wordt uitgeprobeerd:
niet meer overleg met bestaande organen, maar per onderwerp via een steekproef onder een representatief deel van de doelgroep.
– Sinds 2012 worden bij projecten in de wijk de omwonenden door de gemeente rechtstreeks geïnformeerd; het wijkplatform speelt hierbij geen rol.
Voorbeelden zijn de nieuwbouwprojecten op Tulpenburg en Zonnestein 64/66, en de rotonde Groen van Prinstererlaan/Keizer Karelweg.

Deze ontwikkelingen leiden tot minder bespreekpunten voor Wijkplatform Elsrijk.
Dit, en het gegeven dat de opkomst van bewoners bij vergaderingen van het wijkplatform de laatste jaren drastisch is afgenomen,
maken dat het wijkplatform een pas op de plaats maakt.

Het wijkplatform vergadert wanneer bewoners daaraan behoefte hebben. U kan hierom verzoeken via info@wijkplatformelsrijk.nl .
Inbreng voor de agenda van het Wijkenoverleg Amstelveen stuurt u ook naar dit mailadres.
In de nieuwsbrief van het Stadsdorp wordt gecommuniceerd wat in het WOA besproken is.
Er wordt overlegd met de wijkagent om te zien hoe bewoners hem informeel te spreken kunnen krijgen in een geregeld spreekuur.
De subsidieregeling en procedure voor straat/buurtfeesten blijft ongewijzigd.

———————————————————————————————-

Het wijkplatform is de bewonersorganisatie van en voor de wijk Elsrijk.
Iedere wijkbewoner die wil bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk is van harte welkom.

Het wijkplatform is onderdeel van bewonersinitiatiefgroep Stadsdorp Elsrijk (www.stadsdorpelsrijk.nl)
Alle bestuurlijke en wettelijk verplichte informatie vindt u op genoemde website van Stichting Stadsdorp Elsrijk.

Onze uitgangspunten zijn: elkaar informeren, betrekken en activeren.

(Het wijkplatform werkt en functioneert op basis van het raadsbesluit over de wijkplatforms van 2011 Vernieuwde koers voor participatie via wijkplatforms 27 nov 2011 )

Tijdens de vergaderingen van het wijkplatform komen allerlei wijkaangelegenheden aan de orde, zoals ‘t groen, voorgenomen verkeersmaatregelen en grote bouwplannen, veiligheid, participatie, afvalinzameling, openbaar vervoer, wijkgebonden zorg, voorzieningen voor de bewoners van jong tot oud.

Het wijkplatform probeert ook regelmatig evenementen te initiëren en te organiseren waarbij bewoners elkaar in een ontspannen en gezellige setting kunnen ontmoeten. Zo hebben wij afgelopen januari een nieuwjaarsborrel helpen organiseren en financieren.

Het platform komt een aantal keer per jaar bijeen, meestal in wijkcentrum ’t Open Hof. De data en de agenda worden aangekondigd in de huis-aan-huisbladen en uiteraard op onze website, evenals de verslagen van eerdere bijeenkomsten.
Agendapunten kunt u indienen bij het dagelijks bestuur info@wijkplatformelsrijk.nl

Het wijkplatform ontvangt jaarlijks twee budgetten van de gemeente: een leefbaarheidbudget en een organisatiebudget.
Het eerste kan worden besteed aan zaken die ten goede komen aan de leefbaarheid van de wijk. U wordt uitgenodigd hiervoor suggesties te doen.
Heeft u of hebben uw kinderen een leuk idee voor de wijk? Aarzel dan niet en dien het in!
De bewoners beslissen in de vergaderingen van het wijkplatform over de besteding.
Met het organisatiebudget worden de kosten betaald die verband houden met de organisatie van de bijeenkomsten en activiteiten.

Vernieuwde koers voor participatie via wijkplatforms 27 nov 2011